Koen Feremans

Advocaat

Expert sociaal recht

Tarieven

Eerste oriënterend gesprek


We rekenen voor het eerste oriënterend gesprek een vast tarief aan van 100,00 EUR (excl. BTW).
 

Ereloon


Het ereloon is een financiële vergoeding enerzijds voor het werk dat de advocaat uitvoert voor zijn cliënt (bestuderen van het dossier, juridische opzoekingen, het juridische advies, de vertegenwoordiging voor de rechtbanken of andere instellingen, bemiddeling, de opstelling van de dagvaarding, het schrijven van conclusies,...), de briefwisseling, het administratieve werk betreffende het dossier, enz...

Om zijn/haar werk goed te kunnen doen, moet de advocaat anderzijds ook vaste kantoorkosten maken, die niet aan te rekenen zijn op een zaak, zoals het volgen van bijscholingen, de aanschaf van wetboeken, vakliteratuur, kosten voor informatica– en communicatiestructuur,…

Door de veelzijdigheid van de opdrachten en de aard van het cliënteel bestaan er verschillende manieren om het ereloon te berekenen.

De hoofdregel in ons kantoor is de bepaling van het ereloon op basis van de gepresteerde uren. Wij hanteren een scherp basis uurtarief dat we u concreet toelichten bij onze eerste contacten.

 

Het uurtarief kan aangepast worden ingevolge bijzondere factoren zoals vereiste hoogdringendheid, de aard van de vraag, de moeilijkheidsgraad, het belang van de zaak,...

De berekening of de correctie gebeurt steeds met in acht name van de regels van billijkheid en gematigdheid.

Meer en meer wordt er door onze cliënten gebruik gemaakt van voorafgaandelijke overeenkomsten met betrekking tot de erelonen.

Dit biedt het voordeel dat de cliënt een grote zekerheid heeft en zich een idee kan vormen van de te verwachten staat.

Alleszins lichten wij de cliënt, bij de aanvang van de zaak zo goed mogelijk in over de kosten en erelonen en houden wij u als cliënt verder op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het uiteindelijk verschuldigde bedrag.

Bij de aanvang van de zaak en tijdens de behandeling worden provisies gevraagd, bij omvangrijke zaken worden tussentijdse staten opgesteld.

Bij het afsluiten van de zaak of bij het opstellen van een tussenstaat leggen wij u een staat van kosten en erelonen voor, samengesteld als volgt:

-gedetailleerde kostenstaat;
-een overzicht van de verleende diensten, eventueel met melding van het behaalde resultaat;
-het begrote ereloon;
-eventueel ontvangen voorschotten

Alle gehanteerde tarieven inzake kosten en erelonen worden exclusief BTW vermeld en moeten altijd worden vermeerderd met de toepasselijke BTW.

Overheadkosten


Onder de term ‘kosten’ vallen alle uitgaven die de advocaat moet doen ten behoeve van de zaak zoals: griffierechten, deurwaarderskosten, de kosten van allerhande afschriften, secretariaatskosten, reisonkosten,….

De variabele kantoorkosten worden als volgt in rekening gebracht:

Overzicht van de overheadkosten (aanwijsbare uitgaven, excl. BTW):
-aanmaak dossier en dossierbeheer: 75 EUR
-verzending briefwisseling: 5 EUR (gewone brief), 15 EUR (aangetekende brief)
-dactylografie uitgaande briefwisseling, adviezen,...: 5,00 EUR per blad
-dactylografie procedurestukken: 15,00 EUR per blad
-telefoon: 2,00 EUR per oproep
-e-mail: 5,00 EUR per mail
-verplaatsingen: 0,85 EUR/km
-fotokopies: 0,50 EUR/pagina
-wachttijd in de rechtbank: 50 EUR/u
-voorgeschoten kosten: volgens de werkelijke uitgaven (bv. attesten, uittreksels, kosten van de gerechtsdeurwaarder voor dagvaarding, betekening en uitvoering griffierechten, enz...)

Alle gehanteerde tarieven inzake kosten en erelonen worden exclusief BTW vermeld en dienen steeds te worden vermeerderd met de toepasselijke BTW.